โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระ


โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระ

บุคลากรกลุ่มวิชา

ฟิสิกส์     เคมี    ชีววิทยา    วิทยาศาสตร์ทั่วไป